ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

-Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α. προκηρύσσονται ανοικτοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για το 251 ΓΝΑ, προϋπολογισμού 7.567.122 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, για διάρκεια τεσσάρων χρόνων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για το 251 ΓΝΑ, προϋπολογισμού 1.578.861,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων χρόνων.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια νωπών κρεάτων για ανάγκες τροφοδοσίας διαφόρων μονάδων, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, δι΄ρκειας δύο χρόνων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α., τηλ.210 8705 013/15.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 198.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων». Η διάρκεια  υλοποίησης του έργου  ορίζεται μέχρι 30/09/2015. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 04/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 2610 969055 (αρμόδια κα Παπαγιαννοπούλου-Λυκούδη Κωνσταντίνα)

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 980.778 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  23 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ.

    Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163 (αρμόδιος επικοινωνίας Ανχης Αντ. Τζιράρκας)

-Το ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει τους κατωτέρω διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  που αφορούν:

1)Την ανάδειξη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ιατρικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 55.801,14 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

2)Εργασίες σχετιζόμενες με την διανομή αερίου, προϋπολογισμού 77.123,53 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ.

3)Την αποκο0μιδή-μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτρων προϋπολογισμού 89.826,23 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

4)Την προμήθεια συριγγών προϋπολογισμού 65.232,11 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 64.232,11 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/09/2013, ημέρα Τεςτάρτη και ώρα 12.30 π.μ.

5)Την προμήθεια ιατρικής γάζας προϋπολογισμού 74.563,03 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

6)Την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών προϋπολογισμού 132.236,01 ευρώ και θα γίνει στις 05/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ.

7)Την προμήθεια σάκων αίματος προϋπολογισμού 90.733,57 ευρώ και θα γίνει στις 06/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

8)Την προμήθεια γαντιών προϋπολογισμού 141.682,05 ευρώ και θα γίνει στις 06/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ.

9)Την προμήθεια αποστειρωμένων κομπρεσών προϋπολογισμού 176.743,55 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 11/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

10)Την προμήθεια μαχαιριδίων προϋπολογισμού 181.467,14 ευρώ και θα γίνει στις 11/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ.

11)Την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων προϋπολογισμού 453.667,84 ευρώ και θα γίνει στις 12/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

12)Την προμήθεια καθετήρων προϋπολογισμού 725.868,54 και θα διενεργηθεί στις 12/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ.

13)Την προμήθεια φαρμάκων οφθαλμολογικών προϋπολογισμού 68.050, 18 ευρώ και θα γίνει στις 13/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

14)Την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού προϋπολογισμού 308.494,14 ευρώ και θα γίνει στις 12/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ.

15)Την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξακρίβωση της ομάδας αίματος προϋπολογισμού 350.494,14 ευρώ και θα γίνει στις 13/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

16)Την προμήθεια αντιδραστηρίων ηλεκτροφόρησης προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 13/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ.

17)Την προμήθεια αντιδραστηρίων σε ταινίες προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και θα γίνει στις 17/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

18)Την προμήθεια οξυγόνου προϋπολογισμού 317.567,49 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 17/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ.

19)Την προμήθεια κοτόπουλων προϋπολογισμού 63.549,79 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 18/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

20)Την προμήθεια γιαουρτιών προϋπολογισμού 69.864,85 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 18/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ.

21)Την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και συναφών προϊόντων προϋπολογισμού 55.801,14 ευρώ και θα γίνει στις 03/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

22)Την προμήθεια διαφόρων κρεάτων προϋπολογισμού 122.400,19 ευρώ και θα γίνει στις 19/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

23)Την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής προϋπολογισμού 125.874,68 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 19/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ.

24)Την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ προϋπολογισμού 225.350,43 ευρώ και θα γίνει στις 19/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ.

25)Την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και θα γίνει στις 20/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

26)Την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων προϋπολογισμού 470.000 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 20/09/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ.

27)Την προμήθεια αντιδραστηρίων σε ταινίες προϋπολογισμού 412.224,39 ευρώ και θα γίνει στις 24/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

28)Την προμήθεια ιατρικών γαζών προϋπολογισμού 2.338.499 ευρώ και θα γίνει στις 24/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ.

29)Την προμήθεια αυτοκόλλητων επιδέσμων προϋπολογισμού 432.000 ευρώ και θα γίνει στις 24/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

30)Την προμήθεια επιδέσμων προϋπολογισμού 2.277.289,95 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 25/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ,

31)Την προμήθεια λευκοπλάστη με γάζα προϋπολογισμού 191.432 ευρώ και θα γίνει στις 25/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ.

32)Την προμήθεια χειρουργικών γαζών προϋπολογισμού 231.268 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 25/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

33)Την προμήθεια απολυμαντικών προϋπολογισμού 145.173,71 ευρώ και θα γίνει στις 26/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

34)Την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου προϋπολογισμού 771.235,33 ευρώ και θα διενεργηθεί στις 26/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται στα τηλ. 213 2068917, -18, 213 2068917, -18 και 210 6914 735.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter