Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 13/06/2014

 Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 13/06/2014

 

     Η Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»  στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Πειραιά»  στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη έως την Παρασκευή 13/06/2014.

   Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης  70ανέργων και νέων επιστημόνων του Δήμου Πειραιά, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων, αξιοποιώντας αφενός τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η μετεξέλιξη του Πειραιά από βιομηχανική περιοχή σε σύγχρονο αστικό κέντρο, αφετέρου τις προοπτικές που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης του Πειραιά με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ., στην εξής διεύθυνση:

Ü  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-

3637547, 211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική

 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου

  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες  στις εξής διευθύνσεις:

§    ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, Τηλ. 210-3637547,

211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική

 

§    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γραφείο Εθελοντισμού (Ισόγειο), Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535 Πειραιάς, Τηλ. 2132022660,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάκος Κυριάκος

 

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ:

 

www.espireas.gr , www.kmop.gr, www.pireasnet.gr, www.pcci.gr, www.imegsevee.gr, www.kodep.gr, www.apopsi.gr

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter